Santos, J. (2007). Os argonautas da razão. Da fenomenologia à teoria dos sistemas. Phainomenon, (14), 45-60. Retrieved from http://phainomenon-journal.pt/index.php/phainomenon/article/view/130